Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego

25 listopada 2020

Przegląd samochodu osobowego przed badaniem technicznym? Na właścicieli pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu drogowego narzucono zgodnie z Prawem o ruchu drogowym “Badania techniczne pojazdów” obowiązek przedstawiania pojazdu do badania technicznego. Badania techniczne dzielimy na: badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

Okresowe badanie techniczne jest przeprowadzane corocznie z wyłączeniem: pojazdu nowego, w którym termin badania technicznego wyznacza Wydział  Komunikacji i jest wyznaczony na 3 lata od daty pierwszej rejestracji, natomiast następny termin diagnosta wyznacza na 2 lata, bądź jeśli pojazd pojawił sie w pOźniejszym terminie jako dopełnienie do pełnych 5 lat od datypierwszej rejestracji. Z reguły tej wyłączone są pojazdy z zasilaniem gazowym takimi paliwami jak LPG, CNG czy LNG.

Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w [od 2017 r: Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej]:

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie:

a. okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,

b. dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a,

c. badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie :

a. okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,

b. dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a.

c. badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Jak przygotować się na okresowe badanie techniczne?

Przed przedstawianiem pojazdu do badania technicznego warto umówić wizytę w Serwisie CEL lub innym warsztacie samochodowym, sprawdzić wszystkie punkty kontrolne i tym samym przygotować samochód do kontroli. Zyskujemy wtedy pewność, że badanie techniczne zakończy się uzyskaniem pozytywnego wpisu. Brak wiedzy na temat stanu pojazdu może generować dodatkowy koszt ponownego badania.  Pamiętajmy, że diagnosta może nakazać usunięcie usterek w ciągu 14 dni i wyznaczyć kolejny termin badania technicznego. W przypadku stwierdzenia usterek diagnosta ma prawo wystawić wynik negatywny BT, co skutkuje terminem 14 dni na usunięcie usterek i powrotem na SKP w celu potwierdzenia przez diagnostę ich usunięcia ze wskazaniem na pozytywny wynika badania technicznego.

Wizyta trwa około 20-30 minut w czasie, której sprawdzane są następujące elementy:

  • identyfikacja pojazdu
  • kontrola układu hamulcowego
  • sprawdzenie układu kierowniczego oraz zawieszenia
  • sprawdzenie ogumienia
  • sprawdzenie instalacji elektrycznej
  • inspekcja nadwozia
  • kontrola hałasu oraz spalin

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu osobowego?

  • 98 PLN  – samochód osobowy, ciężarowy do 3,5 t. DMC

dodatkowo:

  • 62 PLN za sprawdzanie prawidłowości do zasilania gazem, jesli występuje
  • 1 PLN opłaty ewidencyjnej CEPIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *