Promocja „Wymiana opon” – regualmin

13 października 2023

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI 15.03.2024 – 15.04.2024

 • 1. Promocja
 • Promocja „Wymiana opon” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez spółkę Mondex Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce, 62-069, Polna 3, NIP: 9721240940 REGON: 302236128, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000435100, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (dalej jako: Organizator lub Sprzedający).
 • Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Serwisu CEL, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu. Promocja jest skierowana do klientów Serwisu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Serwisie CEL zakupu usług objętych Promocją.

 2. Definicje

 • Rabat – oznacza procentowe pomniejszenie ceny w określonym terminie za usługę przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przy danej Usłudze pod adresem: https://stacjakontrolicel.pl/, który jest przez Sprzedawcę dołączony do usługi standard.
 • Usługa standard – oznacza wykonanie usługi w cenie zgodnej z cennikiem dostępnym w serwisie Cel
 • Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.
 • Regulamin Promocji Serwisu CEL – oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług, dostępny na stronie Serwisu CEL: https://stacjakontrolicel.pl.
 • Serwis CEL – serwisy działający w domenie: https:/stacjakontrolicel.pl/, z siedzibą przy ul. Polnej 3 w Dąbrówce, którego właścicielem jest spółka Mondex sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce, 62-070 Polna 3, NIP: 9721240940, REGON:302236128.
 • Sprzedawca (Organizator) – oznacza spółkę Mondex sp. z o.o. z siedzibą  siedzibą w Dąbrówce, 62-070 Polna 3, NIP:9721240940, REGON: 302236128, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000435100, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (dalej jako: Organizator lub Sprzedający).
 • Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Serwis, działający w domenie: https://stacjakontrolicel.pl/. 
 • Uczestnik Promocji (“Uczestnik”) – oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.

 4. Czas trwania Promocji

 • Promocja trwa w dniach od dnia 15.03.2024 r.  do dnia 15.04.2024 r.

 4. Zasady Promocji

 • Promocja dotyczy usługi wymiany opon w dniach 15.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r.
 • Usługa „Wymiana opon” 
 • Aby został naliczony rabat należy spełnić warunek usługi wymiany opon w dniach 15.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r.
 • Rabat do 15% zostanie naliczony na usługę jeśli klient dokona wymiany opon w Serwisie Cel w określonym terminie i będzie posiadał kartę klienta CEL. Bez karty klienta otrzyma w danym terminie do 10% rabatu na usługę wymiany opon.
 • Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora – przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §3 powyżej z uwagi na ograniczoną ilość zapisów i wykonania usługi w określonym czasie.
 • W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej w siedzibie serwisu

 • W przypadku skorzystania przez Kupującego – będącego konsumentem – z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży usługi zawartej w siedzibie, skutkującego tym, że warunki, o którym mowa w §4 powyżej, nie zostanie spełnione, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

6. Reklamacje

 • Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Serwisu CEL, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora: na adres e-mail: biuro@stacjakontrolicel.pl
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

 7. Postanowienia końcowe

 • Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://stacjakontrolicel.pl Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Polna 3, 62-069 Dąbrówka lub na adres e-mail: biuro@stacjakontrolicel.pl.
 • W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Serwisu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.