Polityka Prywatności

5 maja 2018

Polityka prywatności – P.H.U. Maciej Kaczmarek

Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

Firma P.H.U. Maciej Kaczmarek dba o kwestie poufności informacji i nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy zapoznać Państwa  ze sposobem gromadzenia, wykorzystania, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych i tym samym dopełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO.

     I. Postanowienia Ogólne

Administrator

Administratorem Danych jest P.H.U. Maciej Kaczmarek z siedzibą w Skórzewie 60-185 przy ul. Malwowej 152,  NIP 9721012067, REGON 639858047.

Kontakt

Z Administratorem danych można się skontaktować:

– drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marketing@stacjakontrolicel.pl

– listownie, pisząc na adres pocztowy Administratora: P.H.U. Maciej Kaczmarek ul. Malwowa 152; 60-185 Skórzewo

Poprzez kontakt z administratorem danych, mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich aktualizowania, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub mogą wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo pisać na wyżej podany adres e-mail lub adres pocztowy administratora:

      1. Gromadzenie danych osobowych

Następujące dane mogą być gromadzone w celu identyfikacji użytkownika lub wykonania usługi. Są to między innymi:

imię i nazwisko

adres pocztowy (w tym adres do faktury oraz adres dostawy)

adres e-mail

numer telefonu

numer identyfikacji podatkowej

numer konta bankowego

rodzaj prowadzonej działalności

historia zakupów

historia sprzedaży

historia otwieralności newslettera OSKP

      2. Pozyskiwanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być pozyskiwane w następujący sposób:

zamawianie produktu lub usługi, albo składanie zapytania ofertowego

subskrypcja newslettera OSKP,

rejestracja w APP CEL,

uczestnictwo w szkoleniach, targach wewnętrznych, konkursach, promocjach, ankietach i innych wydarzeniach firmowych,

uczestnictwo w spotkaniach na targach lub na innych imprezach branżowych

publikowanie wpisów na funpage’u Stacja CEL na profilach społecznościowych typu Facebook

uczestnictwo w badaniach rynkowych przeprowadzanych przez firmę P.H.U. Maciej Kaczmarek

       3. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w następujących celach:

nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany treści Umowy, bądź jej rozwiązania, prawidłowej realizacji Umowy

Odpowiadanie na zapytania i prośby, na przykład o wysyłanie powiadomień pocztą e-mail.

Wysyłanie ważnych informacji dotyczących Umowy, zmian w postanowieniach, warunkach i zasadach firmy P.H.U. Maciej Kaczmarek i/lub innych informacji administracyjnych.

Realizowanie zakupów, na przykład przetwarzanie płatności, dostarczanie zamówień do użytkownika, korespondencja z użytkownikiem dotycząca zakupów oraz obsługa klienta.

Wysyłanie informacji marketingowych, które w naszym przekonaniu mogą interesować użytkownika, w tym informacje handlowe i marketingowe, oferty promocyjne, zaproszenia na wydarzenia branżowe i inne najnowsze informacje z branży meblarskiej

Realizacja działań biznesowych firmy P.H.U. Maciej Kaczmarek., takich jak analiza danych, audyty, doskonalenie witryny internetowej, usług, wydarzeń marketingowych, określanie trendów, udziału użytkowników oraz efektywności kampanii marketingowych firmy P.H.U. Maciej Kaczmarek

      4. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia Usługi będą przechowywane przez firmę przez okres uznany za ściśle niezbędny do realizacji celów. Jednakże firma może przechowywać Dane przez dłuższy okres, który zostanie uznany za konieczny dla ochrony interesów firmy w związku z ewentualną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych do czasu zakończenia działalności gospodarczej przez Administratora Danych tj. P.H.U. Maciej Kaczmarek

      5. Metody przetwarzania danych osobowych

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób ( np. strony internetowe, aplikacje mobilne)

      6. Udostępnienie danych osobowych stronom trzecim

Działy wewnętrzne korzystające z danych osobowych w P.H.U. Maciej Kaczmarek w celu wykonania określonych obowiązków służbowych:

dział administracji

dział sprzedaży

dział marketingu

dział prawny

administrator Systemu ERP

inne podmioty zewnętrzne ściśle współpracujące z P.H.U. Maciej Kaczmarek w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dystrybucja produktów, obsługa administracyjna, infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej, przetwarzanie transakcji kartami kredytowymi, usługi audytorskie i inne usługi, w celu umożliwienia realizacji tych zadań),

instytucje, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych lub skorzystania z przysługujących Spółce praw przed organami sądowymi i administracyjnymi.

      II. Bezpieczeństwo

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach objętych kontrolą dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Administrator Danych przechowuje i przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji wyznaczonych zadań.

      III. Prawa użytkowników

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, usunięcia, poprawienia, wniesienia sprzeciwu.

Użytkownicy mogą skorzystać z powyższych praw, pisząc na adres P.H.U. Maciej Kaczmarek., ul. Malwowa 152; 60-185 Skórzewo lub na adres e-mail: malwowa@stacjacel.pl

W przypadku przetwarzania danych w sposób niezgodny z prawem, Użytkownik  może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie http://www.giodo.gov.pl.

      IV. Zmiany

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 24.05.2018.

Spółka zastrzega sobie prawo do częściowej lub pełnej zmiany Polityki Prywatności lub do aktualizacji jej treści (np. w wyniku zmian w obowiązującym prawie). Wszelkie aktualizacje będą publikowane na tej stronie internetowej.

Ochrona Danych Osobowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *